fbpx

อุปกรณ์เครื่อวัดค่าในดิน วัดความชื้น วัดแสงสว่าง วัดอุณหภูมิ ในดิน เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยครับสำหรับคนรัก และดูแล ต้นไม้ ในการวัดคุณภาพของดิน เพื่อให้ค่าของดินนั้นเหมาะสมกับการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ไม่ว่าจะเป็นการวัด 1. ค่าความเป็นกรด – ด่าง(PH) ในดิน 2. วัดความชื้นภายในดิน 3. ค่าแสงสว่างที่ต้นไม้ได้รับ เป็นต้น  ถ้าเราทำให้ดินนั้นมีคุณภาพและเหมาะสมกับ พืช ผัก ผลไม้ นอกจากเพิ่มผลผลิตและยังลดความเสี่ยงในการตายของ พืช ผัก ผลไม้ ภายในสวน ภายในไร่ของเราได้อีกด้วย

ค่า pH (กรด-ด่าง) ในดิน คือ

ความเป็นกรด-ด่างในดิน หรือของสสาร วัดกันด้วยหน่วยเป็นค่า pH ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีค่า pH อยู่ที่ 0-14 ดังนั้นหากในดินมีค่า pH เท่ากับ 7 ก็แสดงว่ามีความเป็นกรด-ด่างเป็นกลาง แต่ถ้าในดินนั้นมีค่า pH ต่ำกว่า 7 ก็แสดงว่าดินมีความเป็นกรดมาก ในทางกลับกันหากตรวจสอบแล้วค่าpH ในดินดินมีค่า สูงกว่า 7 ก็แสดงว่ามีความเป็นด่างสูง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วดินมักจะมีค่าความเป็นกรดอยู่ที่ 3 และมีค่าความเป็นด่างอยู่ที่ 10 โดยมีปัจจัยแวดล้อมอย่างสารอาหารที่ดินได้รับ เช่น การให้ปุ๋ย ซากพืช ซากสัตว์ ที่ทับถม ในบริเวณนั้น ๆ และปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยต่อปีเป็นส่วนประกอบในการวัดค่าด้วย

ค่าความชื้นในดิน คือ

ความชื้นในดินมีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งการควบคุมความชื้นของดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละชนิด สามารถทำได้ด้วยการใช้เซ็นเซอร์เข้ามาช่วยตรวจวัด หากความชื้นในดินต่ำ สามารถเปิด/เพิ่มการให้น้ำ เพื่อเพิ่มความชื้นให้กับดิน และหากความชื้นในดินสูง สามารถปิด/ลดการให้น้ำ หรือเปิดแสลนพรางแสงเพื่อให้แดดเข้าถึง  หรือเปิดพัดลมเพื่อช่วยลดความชื้นภายในโรงเรือน ความชื้นในดินก็จะลดลงด้วยเช่นกัน

ระดับความชื้นที่พืชสามารถรับได้จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังนี้

1.ความชื้น 80% – 100% : สภาวะอันตรายต่อพืช ถ้ามีความชื้นสูงในระดับนี้เป็นเวลานาน มีโอกาสสูงมากที่จะทำให้รากเน่า หรือเกิดเชื้อราขึ้นได้

2.ความชื้น 70% – 79% : สภาวะดินแฉะ หากไม่ควบคุมให้ดี หรือปล่อยเป็นเวลานานก็อาจเข้าสู่สภาวะอันตรายได้

3.ความชื้น 50% -69% : สภาวะที่พืชชอบ เนื่องจากพืชจะมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในสภาวะนี้

4.ความชื้น 40% – 49% : สภาวะแห้ง ควรเพิ่มความชื้นให้แก่ดิน เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้

5.ความชื้น 0% – 39% : สภาวะวิกฤติ สามารถทำให้พืชแห้งและเหี่ยวเฉาตายได้

ค่าแสงหรือค่าความสว่าง คือ

แสงมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมาก หากปราศจากแสงพืชจะยังคงเจริญเติบโตไปจนกว่าอาหารที่มันสะสมไว้นั้นจะหมด แต่การเจริญเติบโตในความมืดนั้นมันจะผิดปกติ อาการผิดปกตินี้เรียกว่า etiolation ลักษณะของอาการนี้คือ พืชนั้นจะมีสีขาว ลำต้นชะลูด ใบจะไม่แผ่เต็มที่ ระบบรากจะอ่อนแอ และ tissues ของมันนจะมีน้ำมาก Internode จะยืดขยายมาก และพืชจะล้มเพราะมีความแข็งแรงไม่พอที่จะตั้งลำต้นให้ตรง อิทธิพลของแสงที่มีต่อพืชโดยตรงและสำคัญมากก็คือ พืชจะใช้แสงในขบวนการสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) เพื่อปรุงอาหารสำหรับพืชนั้นๆ ขบวนการสังเคราะห์แสงเป็นการปรุงอาหารของพืช โดยการทำปฏิกิริยาทางเคมีของ carbon-dioxide และน้ำ ซึ่งมีแสงเป็นตัวเร่งในการทำปฏิกิริยานี้ เกิดเป็นแป้งหรือน้ำตาลและ oxygen พืชจะคาย oxygen ที่เกิดขึ้นออกทางใบ ในการสังเคราะห์แสงนั้นอาหารที่พืชสร้างขึ้นก่อนคือ glucose หรือ fructose แล้วเกิดเป็นแป้งหรือน้ำตาลภายหลัง

 

ค่าอุณหภูมิในดิน คือ

อุณหภูมิภายในดิน : นั้นมีอิทธิผลต่อการงอกงามของเมล็ดและราก การดูดซึมซับน้ำ ธาตุอาหารต่างๆภายในดิน การเปลื่ยนแปลงอุณหภูมิในดินขึ้นอยู่กับรังสีของพระอาทิตย์ อุณหภูมิภายในดินนั้นต้องพอเหมาะกับพืชแต่ละชนิด การปรับระดับอุณหภูมิในดินนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีและแข็งแรงต่อการเพาะปลูก

อุณหภูมิภายในดิน: มีความสำคัญต่อการงอกงามของเมล็ดและราก การเคลื่ยนย้ายสารอาหารภายในลำต้นของพืช นั้น อยุ่ในอุณหภูมิที่ 20 – 30 องศาเซลเซียส

ค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ คือ

ความชื้น (Humidity) คือ ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ความชื้นของอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความดันและอุณหภูมิ

ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คือ “อัตราส่วนของปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศ ต่อ ปริมาณไอน้ำที่จะทำให้อากาศอิ่มตัว ณ อุณหภูมิเดียวกัน” หรือ “อัตราส่วนของความดันไอน้ำที่มีอยู่จริง ต่อ ความดันไอน้ำอิ่มตัว” ซึ่งค่าความชื้นสัมพัทธ์แสดงในรูปของร้อยละ (%)

ถ้ามีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมาก อาจทำให้ต้นไม้ เกิดอาการรากเน่า หรือเชื้อราได้ง่าย 

BBpowershop 

เราขายออนไลน์มามากว่า 3 ปี จัดส่งไว มีชำระปลายทาง

เครื่องวัดค่าดิน แนะนำ

เครื่องวัดค่าดิน รุ่น 3in1

 • วัดค่าแสง
 • วัดค่า pH(กรด-ด่าง)
 • วัดค่าความชื้นในดิน

ปกติราคา 450.-

พิเศษราคา 199.-

เครื่องวัดค่าดิน รุ่น 2in1

 • วัดค่า pH(กรด-ด่าง)
 • วัดค่า NPK โดยรวม

ปกติราคา 990.-

พิเศษราคา 390.-

เครื่องวัดค่าดิน รุ่น 4in1

 • วัดค่าแสง
 • วัดค่า pH(กรด-ด่าง)
 • วัดค่าความชื้นในดิน
 • วัดอุณหภูมิในดิน

ปกติราคา 1,500.-

พิเศษราคา 690.-

เครื่องวัดค่าดิน NPK รุ่น 3in1

 • วัดค่า NPK
 • วัดค่า pH(กรด-ด่าง)
 • วัดค่าความชื้นในดิน

ปกติราคา 790.-

พิเศษราคา 350.-

เครื่องวัดค่าความชื้นในดิน

 • วัดค่าความชื้นในดิน 

ปกติราคา 490.-

พิเศษราคา 199.-

 • เครื่องวัดค่าดิน รุ่น 5in1

  • วัดค่าแสง
  • วัดค่า pH(กรด-ด่าง)
  • วัดค่าความชื้นในดิน
  • วัดอุณหภูมิในดิน
  • วัดความชื้นสัมพัทธ์ในดิน

  ปกติราคา 1,900.-

  พิเศษราคา 850.-

เครื่องวัดค่า EC ในดิน รุ่น 3in1

 • วัดค่า EC ในดิน
 • วัดค่า CF ในดิน
 • วัดค่า TDS ในดิน

ปกติราคา 3,900.-

พิเศษราคา 1,890.-

เครื่องวัดค่าดิน รุ่น 2in1 แบบปลัก

 • วัดค่า pH(กรด-ด่าง)
 • วัดค่าความชื้นในดิน

ปกติราคา 2,200.-

พิเศษราคา 1,100.-

เครื่องวัดค่าดิน รุ่น 2in1(ขนาดแท่งยาว 30 ซม.แบบปลัก)

 • วัดค่า pH(กรด-ด่าง)
 • วัดค่าความชื้นในดิน

ปกติราคา 3,200.-

พิเศษราคา 1,390.-

เครื่องวัดค่า pH ในดินรุ่น 6in1

 • วัดค่า pH ในดิน
 • วัดค่าอุณหภูมิในดิน
 • วัดค่าความชื้นในดิน
 • วัดค่าความชื้นสัมพัทธ์
 • วัดค่าความเค็มในดิน
 • วัดค่าแสง

ปกติราคา 1,900.-

พิเศษราคา 950.-

เครื่องวัดค่าpHและความชื้นในดิน pH2023

 • วัดค่า pH(กรด-ด่าง)
 • วัดค่าความชื้นในดิน

ปกติราคา 2,490.-

พิเศษราคา 1,390.-

เครื่องวัดแร่ธาตุในดิน วัดค่า EC ในดิน

 • วัดค่า EC (แร่ธาตุในดิน) 
 • วัดค่าความชื้นในดิน
 • วัดค่าอุณหภูมิในดิน

ปกติราคา 3,900.-

พิเศษราคา 1,890.-

เครื่องวัดคุณภาพดินจากประเทศญี่ปุ่น

เครื่องวัดค่า pH ในดิน 

ยี่ห้อ : SHINWA-72795

 • วัดค่า pH ในดิน
 • วัดค่าความชื้นในดิน

ปกติราคา 5,990.-

พิเศษราคา 2,990.-

เครื่องวัดค่า pH ในดิน 

ยี่ห้อ : SHINWA-72745

 • วัดค่า pH ในดิน

ปกติราคา 5,590.-

พิเศษราคา 2,490.-

เครื่องวัดแร่ธาตุในดิน วัดค่า EC ในดิน

ยี่ห้อ :SHINWA-72724

 • วัดค่าpH ดิน

ปกติราคา 5,690.-

พิเศษราคา 2,590.-

เครื่องวัดค่า pH ในดิน 2in1

ยี่ห้อ : TAKEMURA-DM5

 • วัดค่า pH ในดิน
 • วัดค่าความชื้นในดิน

ปกติราคา 8,990.-

พิเศษราคา 4,490.-

เครื่องวัดค่า pH ในดิน 

ยี่ห้อ : TAKEMURA-DM13

 • วัดค่า pH ในดิน

ปกติราคา 5,690.-

พิเศษราคา 2,590.-

เครื่องวัดแร่ธาตุในดิน วัดค่า EC ในดิน

ยี่ห้อ :TAKEMURA-DM15

 • วัดค่าpH ดิน

ปกติราคา 6,590.-

พิเศษราคา 3,990.-

BBpowershop

เราขายออนไลน์มามากว่า 5 ปี จัดส่งไว มีชำระปลายทาง

สินค้าทุกชิ้นมีรับประกัน

สนใจสอบถาม / ปรึกษา / สั่งซื้อสินค้าเพิ่มเพื่อนใน ไลน์@ มาสอบถามราคา ข้อมูลก่อนได้เลย